Fortsatt tillväxt för Sveriges Stärkelseproducenter

Koncernens samtliga bolag – Lyckeby, Culinar, Kockens och utländska bolag - växer med god lönsamhet.


Sveriges Stärkelseproducenters förening upa (SSF) har, under räkenskapsåret september 2016 – augusti 2017, haft en omsättning på 1 561 MSEK. Tillväxten har varit cirka 15 procent jämfört med föregående år. Resultat före avskrivningar är 119 MSEK vilket är en ökning från föregående år med 11 procent.

Under året har företaget tagit några viktiga steg i strategin mot mer förädlade specialprodukter. Vårt delägda säljbolag Solam är nu 100% införlivat i koncernen vilket ökar våra möjligheter att utveckla affärer med pappersindustrin. Dessutom har vi tecknat ett nytt distributörsavtal med Ingredion som innebär tillgång till ett stort antal nya geografiska marknader för förädlade livsmedelsstärkelser.

Vi är också mycket stolta över att odlingsarealen för stärkelsepotatis ökat med cirka 500 hektar. Vår ambition är att fortsätta öka arealen inför framtiden. Odlingsåret 2017 går till historien som ett av de mer utmanande med lite sol och stora nederbördsmängder hela hösten. Trots detta lyckades våra odlare bärga en skörd som motsvarar 72 000 ton potatisstärkelse.

Inom smakverksamheten Culinar har vi tagit marknadsandelar i Norden och dessutom färdigställt en ny anläggning för produktion av flytande produkter. Redan vid uppstart av anläggningen har vi ett stort kundintresse för produkterna.

Våra satsningar på tillväxt innebär utmaningar och kräver fortsatta investeringar i utökad kapacitet för förädlade stärkelser till livsmedel och produkter från smakverksamheten.

Vi ser framtiden an med tillförsikt och är övertygade om att odling av stärkelsepotatis fortsatt skall vara ett lönsamt alternativ för våra ägare.

För mer information, vänligen kontakta

VD Hans Berggren på hans.berggren@lyckeby.com 

Korta fakta om SSF:

Verksamhet i Sverige
Lyckeby och Solam kontrakterar och förädlar stärkelsepotatis, erbjuder potatisbaserade stärkelse- och fiber- och proteinprodukter till pappers- och livsmedelsindustrin. Produktionen av sker vid tre anläggningar i sydöstra Sverige. Cirka 80 procent av livsmedelsprodukterna exporteras. Huvudkontoret ligger i Kristianstad.

Culinar och Kockens erbjuder utveckling och smaksättning av livsmedel i samarbete med livsmedelsindustri, foodservice och detaljhandel i Norden. Kryddor, kryddblandningar, stärkelser, fiber och övriga livsmedelsingredienser. Huvudkontor i Fjälkinge.

Verksamhet utomlands
Bolag och säljkontor i Tjeckien, Lettland, Ryssland, Danmark, Polen och Kina. Representation på ytterligare ett 30-tal marknader genom distributörer.

Övrigt
SSF ägs av ca 600 lantbrukare/odlare av stärkelsepotatis i sydöstra Sverige. Inom organisationens bolag finns cirka 500 medarbetare varav cirka 300 i Sverige.

Dela inlägget